RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego w dalszej części Rozporządzeniem) informujemy, iż:

 1. Administratorem powierzonych danych osobowych w ABCsoft Michał Świrski jest:
  imię i nazwisko: Michał Świrski
  telefon: 603 964 624
  e-mail: abc@abcsoft.com.pl
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.b i c Rozporządzenia.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych (Art. 5 ust.1 lit.e) Rozporządzenia).
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018r.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz dostęp do danych przetwarzanych w systemach informatycznych jest warunkiem realizacji usług/sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub braku dostępu do nich może być niewłaściwe wykonanie lub brak możliwości wykonania usługi/sprzedaży.